Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

Regulamin Sklepu Internetowego Róża

Dorota Różycka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Róża w sposób odpowiedzialny podchodzi do praw swoich Klientów. Zapisy niniejszego Regulaminu mają na celu wskazanie i poinformowanie Klientów o prawach jakie im przysługują. Żadne postanowienia Regulaminu nie mogą być mniej korzystne dla Klientów, niż te wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązujących. Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu byłby niezgodny z przepisami prawa, to w jego miejsce stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące. W przypadku gdyby jakiekolwiek zapisy niniejszego Regulaminu były niejasne to, w razie wątpliwości, należy je interpretować w sposób najkorzystniejszy dla klientów

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a) Regulamin niniejszy Regulamin działalności Sklepu Internetowego,

b) Sprzedawca Dorota Różycka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Róża, NIP 832-100-43-59, REGON 730198793, z/s Grądy-Łazy, nr 5, 98-355 Działoszyn.

c) Sklep internetowy lub Sklep prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: www.sklep.roza-bielizna.pl

d) Koszyk skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta, element Sklepu, przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia. Szczegóły te dotyczą: ilości zamawianych produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, sposobu płatności,

e) Towar produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

f) Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów,

g) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej - zakupu - niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

h) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem ze sklepu internetowego www.sklep.roza-bielizna.pl, w szczególności określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Regulamin może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany oraz wydrukowany.

5. Właścicielem Sklepu jest Dorota Różycka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Róża", NIP 832-100-43-59, REGON 730198793, z/s Grądy-Łazy, nr 5, 98-355 Działoszyn.

6. Z właścicielem Sklepu można skontaktować się pod adresem wskazanym w § 1 ust. 5, pod nr Telefon/fax: +48 666 115 990 lub pod adresem e-mail sklep@roza-bielizna.pl

7. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe. Zakres produktów oferowanych w Sklepie Internetowym stanowi specjalna limitowana oferta handlowa, ważna do wyczerpania zapasów magazynowych.

9. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

10. Oferta przedstawiona przez Sklep na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu będzie wiążące tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę.

§ 3

Ceny

1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Cena produktu podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta i Sprzedawcę. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki, które pokrywa Klient, o ile inaczej nie stanowi Regulamin.

3. Do każdej transakcji wystawiany jest paragon, który dołączany jest do przesyłki. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.

4. Właściciel Sklepu Internetowego zastrzega sobie możliwość przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.§ 4

Zamówienia

1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy.

4. Zamówienia w Sklepie Klient może składać poprzez

a) prawidłowo wypełniony formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu www.sklep.roza-bielizna.pl,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej,

c) telefonicznie przez numer przeznaczony do składania zamówień dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakty.

5. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są dostępne. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoległego złożenia zamówień na ten sam towar przez kilku klientów lub gdy ilość zamawianego przez Klienta towaru jest większa niż ilość dostępna w magazynie, może się zdarzyć, że towar nie będzie dostępny. W takim przypadku należy zmniejszyć ilość zamawianego towaru w pozycji, przy której widnieje informacja o braku asortymentu lub usunąć całą pozycję z zamówienia.

6. W trakcie procesu składania zamówienia wymagane jest od Klienta wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Polityką Prywatności Sklepu.

7. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając link.

8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie złożenia zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza złożone zamówienie wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

  • danymi Sprzedawcy
  • danymi Klienta wraz z adresem dostawy
  • szczegółami zamawianego Towaru,
  • łączną ceną brutto,
  • sposobem i terminem zapłaty,

9. Potwierdzenie złożenia zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

10. Klient po kliknięciu umieszczonego w treści e-maila linku, otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zmiany statusu zamówienia na potwierdzone.

11.Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila oświadczenie o przyjęcia Zamówienia i zmianie statusu zamówienia (Przyjęte do realizacji) i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta (Wysłane).

12. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca, bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty złożonej przez Klienta.

13. Zamówienia realizowane będą jedynie na terenie Polski.

§ 5

Płatność i Terminy

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem za pośrednictwem usługi płatności serwisu PayU,

b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia,

c) za pobraniem â z zastrzeżeniem, iż płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,

2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji "za pobraniem") przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą anulowane.

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i określają ceny przesyłek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

5. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. W razie braku zapłaty pełnej ceny zamówionego towaru w terminie 7 dni Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

7. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

8. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

9. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Regulaminie.

10. W przypadku jednorazowego zamówienia towaru na łączną kwotę minimum 1000 zł brutto koszty przesyłki niezależnie od ilości paczek w całości ponosi Sprzedawca.

11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub naruszenia Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru i w obecności Kuriera. Jeżeli towar jest uszkodzony, należy spisać protokół uszkodzenia, a Klient i Kurier powinni go podpisać oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.§ 6

Zamówienia

1. Przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze przesyłki kurierskiej (pobranie) - po wysłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sklep,

b) w przypadku zamówień płatnych poprzez system PayU po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayU,

c) w innym przypadku - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.

2. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po dniu określonego w §4 ust. 12.

3. Wysyłanie paczek odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4. Jeżeli zamówienie zostanie przyjęte do realizacji do godziny 11.00 paczka może zostać wysłana jeszcze tego samego dnia.

5. W przypadku nieobecności Klienta podczas dostarczenia przesyłki, kurier zostawia awizo lub kontaktuje się telefonicznie z Klientem, w celu umówienia się na ponowne dostarczenie przesyłki.

6. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów podczas drugiego dostarczenia przesyłki.

7. Dostawa jest dokonywana na adres wskazany przez Klienta, Kurier nie ma obowiązku sprawdzania uprawnień osób odbierających przesyłkę pod tym adresem. W przypadku gdy dostawa nie jest możliwa lub znacznie utrudniona z powodu podania przez Klienta błędnego adresu lub odmowy przyjęcia przesyłki - odpowiedzialność za to ponosi Klient.

§ 7

Konsumenckie prawo odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zakupił towar na odległość za pośrednictwem Sklepu ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Konsument traci również prawo odstąpienie od umowy w przypadku gdy Towar nosi ślady jego użytkowania zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r.)

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem, Konsument może też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1 Regulaminu,

b) w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia),

5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem). Zwrot Towaru za pobraniem nie jest możliwy, w takim przypadku towar nie zostanie odebrany, w związku z czym Towar uznaje się za niezwrócony.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej)

8. Konsument powinien zwrócić towar na adres: Dorota Różycka Przedsiębiorstwo Produkcujno-Handlowe âRóżaâ, Grądy-Ĺazy 5, 98-355 Działoszyn., z dopiskiem âZWROT â ESKLEPâ.

9. Towar powinien zostać zwrócony przez Konsumenta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie (nr tel. 666115990) i umówić termin odbioru Towaru przez firmę kurierską.

10. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca ponosi rzeczywiste koszty jego zwrotu, przy czym  maksymalnie do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia zaoferowanego przez Sprzedawcę.

11. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

12. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe, na kartę lub w przypadku zakupu za pobraniem â na wskazane przez Klienta polski numer rachunku bankowego. 13. Sprzedawca nie weryfikuje z jakiego rachunku czy też karty płatniczej nastąpiła płatność za zamówiony Towar, jak również taka weryfikacja nie jest dokonywana przy zwrocie ceny Towaru.

§ 8

Rękojmia za wady i Reklamacja

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Jeżeli Klientem jest Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), wówczas zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady (art. 556 â 576 Kodeksu Cywilnego).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

4. W razie niezgodności towaru z umową Konsument najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Konsument winien sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres swoich roszczeń.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) żądać usunięcia wady,

c) żądać obniżenia ceny,

d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6. Sprzedawca jest obowiązany â na swój koszt â wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób określony w żądaniu Konsumenta jest niemożliwy lub jeżeli inny zaproponowany sposób doprowadzenie do zgodności Towaru z umową przez Sprzedawcę jest możliwy w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres wskazany w §1 ust.5 Regulaminu.

8. Konsument składający reklamację powinien opisać wadę produktu na którą się powołuje. Konsument w tym celu może wykorzystać formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 3 dołączony do Regulaminu. Towar należy przesłać wraz z reklamacją na adres wskazany w §1 ust. 5 Regulaminu. Nie ma konieczności przesyłania Towaru do Sprzedawcy w przypadku gdy nie jest to konieczne do wyjaśnienia sprawy, a Konsument żąda jedynie obniżenia ceny, o ile takie uprawnienie mu przysługuje. Niemniej jeżeli Sprzedawca uzna, że przesłanie Towaru jest konieczne to Konsument ma obowiązek przesłania Towaru na adres wskazany w §1 Regulaminu. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę za uzasadnioną Konsumentowi zostaną zwrócone koszty przesłania Towaru. Przesłanie za pobraniem jest przez Sprzedawcę nieakceptowalne. Przesłanie Towaru powinno być dokonane przez Konsumenta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie (nr tel. 666115990) i umówić termin odbioru Towaru przez firmę kurierską. Reklamowany Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

9. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i wskaże Konsumentowi dalszy tok postępowania. W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca poinformuje Konsumenta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Konsument w reklamacji wskazał sposób jej realizacji, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tej propozycji w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.

10. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawany w Sklepie Towar.

11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Towar zostanie odesłany na koszt Konsumenta wraz z opinią co do jej niezasadności.

12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Konsument może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 666115990 (koszt połączenia wg. Taryfy operatora) lub wysyłając e-mail na adres: info@roza-bielizna.pl .

13. W przypadku gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy (względnie kosztów dostawy, jeżeli reklamacją objęte są koszty dostawy)..

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny â obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie , a Sprzedawca nie ma obowiązku brania udziału w alternatywnych metod rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych. Sprzedawca w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę, bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

3. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.:

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,

b) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

4. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

6. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platformy ODR znajduje się pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

Http://ec.europa.eu/consumers/odr /muszę jeszcze zweryfikować aktualność/

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) informacje zawarte w logach systemowych â w celach technicznych i statystycznych,

f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.

4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

b) Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

7. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

§ 11

Prawa autorskie i pokrewne

1.Wszelkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy firmowe i towarowe, które są podawane na stronie internetowej Sklepu są własnością Sprzedawcy. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z materiałami tekstowymi i graficznymi, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo oraz rozwiązaniami Informatycznymi są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2. Treści te są prawnie chronione w szczególności prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp. Zawartość strony internetowej Sklepu i jego poszczególnych elementów nie mogą być modyfikowane, kopiowane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę.

3. Bezprawne użycie zastrzeżonego znaku towarowego w postaci logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.
§ 12

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

3. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 13

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany  Regulaminu i możliwość uruchomienia nowej wersji Sklepu, które wchodzą w życie z dniem określonym przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których zostanie powiadomiony. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu udostępni wersje Regulaminu sprzed zmian.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub niedozwolone, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.Pliki do pobrania

Informacja o prawie odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny

Do góry